Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti 77 Company, s.r.o. identifikačné číslo: 03439721, so sídlom Starý Petřín 24, 671 06, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložte 95678 (ďalej len "predávajúci"),

na predaj produktov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ccshop.cz a www.ccshop.sk:

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. z. Českej republiky, občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke umiestnenej na www.ccshop.cz a www.ccshop.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť produkt od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní produktov v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v Zmluve. Odlišné dohody v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Uzatvorenie zmluvy
  1. Všetky prezentácie produktov umiestnených na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu na tieto výrobky. Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatnia.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o produktoch, vrátane cien jednotlivých produktov a nákladov za ich prevod na kupujúceho. Ceny produktov sú uvedené so všetkými súvisiacimi poplatkami. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, keď sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu a predávajúci má právo ich kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Pri objednávke produktu kupujúci vyplní formulár na webovom rozhraní obchodu.
  4. Informácie uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci ihneď po doručení objednávky ju kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
  5. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva produktu, výšky ceny) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) alebo ho požiadať o úhradu zálohy, bez ktorej úhrady v stanovenom termíne nie je povinný obchod realizovať, pozri čl. 3 týchto Podmienok.
  6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), čo predávajúci pošle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení Zmluvy.
  8. Predávajúci má právo požiadať kupujúceho o dodatočné informácie k objednávke, a to najmä z dôvodu a v rozsahu stanovenom podľa zákona 297/2008 Z. z., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V takomto prípade sa plnenie objednávky zastaví až do doručenia týchto informácií od kupujúceho. Neposkytnutie týchto informácií alebo ich poskytnutie v nedostatočnom rozsahu je pre predávajúceho dôvodom na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 4.2.2.
 3. Cena produktu a platobné podmienky

  1. Cenu produktu a prípadné náklady spojené s jeho dodaním podľa Zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   1. bezhotovostne na účet predávajúceho č. CZ68 0300 0000 0002 8508 7102, vedený v spoločnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (ďalej len "účet predávajúceho")
  2. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia čl. 3.5 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť cenu vopred.
  3. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 3 dní od uzavretia Zmluvy.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 2.5), požadovať uhradenie celej ceny ešte pred odoslaním produktu kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatnia.
  6. Prípadné zľavy z ceny produktu poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 4. Odstúpenie od zmluvy

  1. Na základe ustanovenia § 1837 ods. (1b) Občianskeho zákonníka zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy, okrem prípadov, keď zo strany predávajúceho nedôjde k plneniu podľa uzavretej zmluvy, dôjde len k čiastočnému plneniu alebo k plneniu za iných než dohodnutých podmienok.
  2. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek do okamihu, keď mu kupujúci produkt dodá, a to najmä:
   1. z dôvodu neočakávaných zmien okolností (kurzové pohyby), na základe § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
   2. z dôvodu podozrenia tzv. "prania špinavých peňazí", definovaných v zákone č. 297/2008 Zb. z. Slovenskej republiky, o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu,
   3. z dôvodu nesplnenia náležitostí zaslanej platby, najmä neuvedenia dôvodu platby v poznámke pre príjemcu ("nákup kryptomeny", príp. "nákup BTC" a pod.) alebo neuvedenia variabilného symbolu (čo bráni automatizovanému spárovaniu platby s objednávkou a objednávka je tak predávajúcim ďalej vedená ako neuhradená a po uplynutí určitého obdobia je automaticky stornovaná)
   4. z dôvodov konania alebo opakovaného konania spočívajúceho v znevýhodnenia postavenia predávajúceho (napr. opakované a nehradené objednávky, administratívne zaťažovanie predávajúceho mnohonásobnými objednávkami v krátkom časovom slede a pod.)
   5. alebo z iných dôvodov.
  3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 4.1 alebo 4.2 obchodných podmienok sa Zmluva ruší od začiatku. Náklady spojené s vrátením produktu predávajúcemu (najmä prevodné poplatky) nesie v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa 4.2.2 až 4.2.4 kupujúci, v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 4.1, 4.2.1 a 4.2.5 predávajúci.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy kupujúci vráti produkt predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy predávajúcemu. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do troch (3) pracovných dní od okamihu, keď sa mu vrátil produkt, alebo mu kupujúci preukáže, že mu produkt poslal.
 5. Dodanie (prevod) produktu

  1. Prevod meny prebieha elektronickým spôsobom.
  2. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho treba produkt doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V takom prípade predávajúci má právo strhnúť si príslušnú sumu, prepočítanú podľa aktuálneho kurzu, z dodaného produktu, t. j. dodať kupujúcemu o tieto náklady menej.
  3. V prípade, keď sa produkt doručuje do peňaženky, generovanej pre kupujúceho predávajúcim, je tzv. "súkromný kľúč", potrebný na disponovanie s takto vytvorenou peňaženkou, ponúknuť kupujúcemu na stiahnutie bez zbytočného odkladu po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. V takomto prípade sa súkromný kľúč v okamihu odoslania informácie o možnosti jeho stiahnutia stáva majetkom kupujúceho a zo systémov predávajúceho bude po jeho stiahnutí vymazaný. Predávajúci neručí za to, čo sa ďalej deje so súkromným kľúčom (a nakúpeným produktom) po jeho stiahnutí kupujúcim. Týmto nie je dotknutý postup podľa čl. 6 týchto Podmienok.
 6. „Cold storage"

  1. Ak si kupujúci nevyzdvihne súkromný kľúč podľa bodu 5.3 do 3 pracovných dní od okamihu, keď mu to predávajúci umožní alebo ak bol na to vyzvaný, alebo v akomkoľvek inom prípade, keď drží predávajúci pre kupujúceho kryptomenu v peňaženke po dobu dlhšiu ako 3 pracovné dni (napr. v prípade, keď sa čaká na dodanie a schválenie dodatočných dokumentov podľa čl. 2.8), predávajúci má z bezpečnostných dôvodov právo previesť produkt do úložiska určeného na dlhodobé skladovanie so zvláštnym zabezpečením proti napadnutiu a odcudzeniu (ďalej len "cold storage").
  2. Ak požiada kupujúci predávajúceho o predĺžení lehoty na vyzdvihnutie súkromného kľúča, prechádza v takom okamihu zodpovednosť za zakúpené prostriedky na kupujúceho, ako by si už súkromný kľúč vyzdvihol.
  3. Počas skladovania výrobku v "cold storage" má kupujúci právo požiadať predávajúceho previesť produkt späť z "cold storage" do svojej peňaženky - predávajúci je povinný tejto žiadosti vyhovieť do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti, ak je úplná (tj. obsahuje dostatočnú identifikáciu objednávky aj správnu adresu kam menu previesť).
  4. Transakčné náklady vo výške 10 EUR na presun do "cold storage" a v rovnakej výške na presun z "cold storage" hradí kupujúci a predávajúci má právo ich odpočítať z nakúpenej sumy na vrub kupujúceho.
  5. Ak ide o menu, ktorá má tzv. "Povinný minimálny zostatok v peňaženke" (tiež "aktivačný poplatok"), tzn. sumu, ktorú z peňaženky nemožno vyviesť, bude tento povinný minimálny zostatok tiež odpočítaný z čiastky, vrátenej zákazníkovi do jeho peňaženky.
  6. Umiestnenie produktu v "cold storage" je spoplatnené vo výške 20 % z nominálnej hodnoty produktu za každý týždeň uloženia. Túto sumu predávajúci účtuje po uplynutí jedného kalendárneho týždňa po prevode produktu do „cold storage“ a predávajúci má právo ju strhnúť z aktuálnej hodnoty produktu vždy na konci nasledujúceho týždňa.
  7. Nárok na vydanie produktu z "cold storage" sa premlčí v bežnej premlčacej lehote.
 7. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo produktu akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho podľa ods. 2.6 a zaplatením celej ceny produktu.
  2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ccshop.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr možno použiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcim zo Zmluvy.
  4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  5. Predávajúci má právo predať produkt na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. z. Českej republiky, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností podľa § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 8. Zásady ochrany osobných údajov

  1. Spoločnosť 77 Company, s.r.o., spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade s ust. zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). Za týmto účelom spoločnosť 77 Company, s.r.o., prijala Zásady ochrany osobných údajov.
 9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s produktom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Pri doručení obchodného oznámenia má kupujúci možnosť vyjadriť svoju vôľu nedostávať ďalšie obchodné oznámenia a predávajúci je povinný tento názor rešpektovať a ďalšie obchodné oznámenia kupujúcemu nezasielať.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Ak nákup na webovej stránke možno uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce zo Zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, kupujúci môže súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.
 10. Doručovanie

  1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä pokiaľ ide o odstúpenie od Zmluvy, musia byť doručené poštou doporučeným listom, ak nie je v Zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručí na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považuje sa za doručené a účinné v okamihu jeho doručenia prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od Zmluvy zo strany kupujúceho, keď je odstúpenie účinné, ak kupujúci oznámenie poslal v lehote na odstúpenie.
  2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré si adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v príslušnom čase, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
  3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu navzájom doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.
 11. Záverečné ustanovenia

  1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa bude riadiť českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Ak sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok stanú neplatnými alebo neúčinnými, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých význam sa čo najviac približuje neplatným ustanoveniam. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Zmluvu, vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, adresa elektronickej pošty info@ccshop.sk, telefón 910 119 792 (po-pi 9 - 17 h).

V Prahe, dňa 16.2.2018

Adam Chvaja